Működési Szabályzat

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar


BME

Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

  

Egységes szerkezetben a BME VIK Kari Tanács 2009. június 16-i ülésén hozott határozatokkal.

Hatályba lép: 2009. július 1. napján.Bevezetés

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar SzMSz 4§ (8) bekezdése lehetővé tette, hogy a BME VIK Kari Tanácsa az Egyesült Innovációs és Tudásközpont (VIK EIT) szervezeti egységeként létrehozza az Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpontot – röviden BME (IT)2-et. Az (IT)2 SzMSz-ét a BME VIK, a VIK EIT SzMSz-e, valamint az Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont létrehozását megalapozó, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), és a BME, valamint 9 ipari vállalatból álló Konzorcium (Konzorciumvezető: a BME) között, 2005. november 30-án, a RET-06/2005. számon megkötött Támogatási szerződés, továbbá a BME és az ipari vállalatok közötti Konzorciumi megállapodás rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

1.§

Általános rendelkezések

(1)  Az SzMSz hatálya kiterjed

a)    a BME Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpontra (a továbbiakban BME (IT)2), mint a VIK EIT önállóan gazdálkodó szervezeti egységére,

b)    a BME (IT)2 alkalmazottaira,

c)    a BME (IT)2-tal együttműködő szervezetekre,

d)    a BME (IT)2-tal szerződésben álló természetes személyekre.

(2)  A BME (IT)2 tevékenységét, működését szabályozó valamennyi további dokumentum az  (IT)2-SzMSz mellékletét képezi.

(3)  Az (IT)2-SzMSz-t a VIK EIT előterjesztése alapján a VIK Kari Tanácsa hagyja jóvá.

2. §

A Tudásközpont

(1)  A BME (IT)2 a VIK EIT szervezeti egysége.

(2)  A BME (IT)2 a komplex információs rendszerek területén a BME és konzorciumi partnerei együttműködésével folyó kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet lát el.

(3)  A BME (IT)2, mint a VIK EIT szervezeti egysége más szervezetekkel szerződést köthet, együttműködhet, figyelemmel a BME VIK vonatkozó előírásaira, valamint az NKTH Támogatási szerződés és a Konzorciumi megállapodás rendelkezéseire.

(4)  A Tudásközpont

a)    Neve: BME Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont

Rövid neve: BME (IT)2

Neve angolul:BME Innovation and Knowledge Centre of Information Technology

Honlapja: www.it2.bme.hu

b)      Bélyegzője: Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont

 

3.§

A Tudásközpont feladatai

(1)  A Tudásközpont alapvető feladatai:

a)    A konzorciumi tagok és az Egyetemen belüli együttműködő szervezeti egységek szakmai tevékenységének irányítása, a vállalt projektek szervezése, menedzselése.

b)    Kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtása a komplex információs rendszerek fejlesztésében és a fejlesztési eredmények piaci innovációjában olyan területeken, mint az elektronikus dokumentumkezelés, az újszerű ember-gép kommunikáció, a rendszerintegráció és interoperabilitás, a teljesítmény-orientált rendszerek, az IT-biztonság, valamint az MDA alapú, technologizált, a feladatspecifikációtól egészen az implementációig terjedő, varratmentes fejlesztéstechnológia kialakítása területén. Alap- és alkalmazott kutatásokat végez, kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat nyújt innováció-intenzív vállalkozások számára.

c)    Az együttműködésben részvevő egyetemi kutatók-fejlesztők és az ipari konzorciumi tagok szakértői közös kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységéhez az un. „Egyterű K+F+I műhely” létrehozása, a szükséges munkahelyekkel és eszközökkel való felszerelése, továbbá működtetése és folyamatos korszerűsítése.

d)    K+F eredmények létrehozásának elősegítése, a szellemi tulajdon kezelése. Innovációs folyamatok irányítása, az eredmények hasznosítása.

e)    Az eredmények egységes megjelenítése, és képviselete a hazai és nemzetközi tudományos szervezetek és rendezvények felé, összhangban a Támogatási szerződéssel, a Konzorciumi megállapodással és a szellemi tulajdon kezelési szabályokkal.

f)      Hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel kezdeményezése, illetve elősegítése, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

f)      A BME (IT)2 feladatait saját foglalkoztatású és irányítású egyetemi közalkalmazottak, a konzorciumi tagoknál alkalmazásban álló munkatársak, az együttműködő egyetemi szervezeti egységek és munkatársaik, valamint egyéb személyek és szervezetek együttműködésének létrehozásával, szervezésével és irányításával látja el.

 

(2)  A BME (IT)2 külön térítés ellenében külső megbízók számára kutatás-fejlesztési, szakértői és tanácsadási tevékenységet, szolgáltatást láthat el.

 

4.§

A Tudásközpont anyagi forrásai

(1)  A Tudásközpont feladatai ellátásának fedezetét az NKTH és a BME által vezetett Konzorcium között 2005. november 30-án, RET-06/2005. számon megkötött Támogatási szerződés biztosítja. A Tudásközpont tevékenységi körében más feladatokat is vállalhat, melyek teljesítéséhez egyéb forrásokkal egészítheti ki bevételeit.

(2)  A források felhasználásánál a vonatkozó jogszabályok, az Egyetem belső szabályozásai, valamint a Támogatási szerződés és a Konzorciumi megállapodás előírásai szerint kell eljárni.

 

5.§

A Tudásközpont együttműködése más intézményekkel

(1)  A BME (IT)2 feladatai ellátása során hazai és külföldi intézményekkel (oktató, kutató-fejlesztő, innovációs intézmények, gazdasági, kereskedelmi társaságokkal, egyesületekkel, kamarákkal, stb.) és természetes személyekkel együttműködhet.

(2)  A BME (IT)2 külső intézményekkel és személyekkel történő együttműködésének feltételrendszerét szerződésben rögzíti. A szerződések előkészítésénél és megkötésénél a vonatkozó jogszabályok, egyetemi szabályozások, és a Támogatási szerződés előírásait be kell tartani. A szerződéseket a Tudásközpont igazgatója terjeszti elő aláírásra az EIT igazgatójának.

 

6.§

A Tudásközpont vezetése, felügyelete, szervezetei és működése

(1)    A BME (IT)2 az EIT igazgatójának irányítása alatt álló, a VIK EIT szervezeti egysége. Az operatív irányítást a BME (IT)2 igazgatója látja el, aki felett a munkairányítói jogot a VIK dékánja gyakorolja. A Dékán az általa birtokolt munkairányítói jogokat a VIK SzMSz-e alapján a VIK EIT igazgatójára ruházhatja át.

(2)    A BME (IT)2 általános szakmai felügyeletét az Irányító Testület látja el. Az Irányító Testület hatáskörét az ülésein gyakorolja. Az Irányító Testület elnöke a VIK dékánja. A Testületbe az Egyetem két, az ipari konzorciumi tagok négy képviselőt delegálnak. A Testület tagjait a BME (IT)2 igazgatójának javaslatára a VIK dékánja kéri fel legfeljebb három évre. A felkérés meghosszabbítható. A Testület tagja megbízatásáról lemondhat, illetve a delegáló szervezet a tagot visszahívhatja.

(3)    A BME (IT)2 igazgatóját a Dékán pályázat alapján az Irányító Testület javaslatára – a VIK SzMSz vonatkozó előírásainak figyelembe vételével – bízza meg. A megbízás legfeljebb három éves időtartamra szól, és többször megismételhető.

(4)    Az Irányító Testület jogait, kötelességeit és feladatait jelen SzMSz A. függeléke tartalmazza.

(5)    A BME (IT)2 szervezeti egységei: a Menedzsment és a Titkárság. A szervezeti egységek feladatait a D. Függelék tartalmazza.

(6)    A BME (IT)2 menedzsment szakmai tevékenységét Tudományos Tanács támogatja. A Tudományos Tanács elnökét és három tagját az Egyetem, további négy tagját az ipari konzorciumi tagok együttműködő munkatársai közül kell jelölni, illetve felkérni. A Tanács elnökét és tagjait a Tudásközpont igazgatója javaslatára a VIK dékánja kéri fel három évre. A felkérés meghosszabbítható. A megbízásról a Tanács elnöke, illetve tagja bármikor lemondhat. A Tudományos Tanács feladatait jelen SzMSz B. függeléke tartalmazza.

(7)    A Tudásközpont operatív irányítója az igazgató, akit a VIK dékánja az Irányító Testület javaslatára bíz meg. A megbízás legfeljebb három éves időtartamra szól, és többször megismételhető. Az igazgató felügyeletét, irányítását a VIK dékánja és az Irányító Testület látja el. Az igazgatót a szakmai, tudományos, innovációs, marketing és vezetési-szervezési munkában három igazgatóhelyettes, az adminisztrációs, a munka- és pénzügyekben a Titkárság segíti. Az igazgató és a szervezeti egységek vezetőinek jogait, kötelességeit és feladatait jelen SzMSz C. Függeléke tartalmazza.

7.§

Záró- és speciális rendelkezések

(1)  A BME (IT)2 szervezeti és működési szabályzata a VIK Tanácsa jóváhagyása napján lép hatályba.

(2)  A BME (IT)2 szervezeti és működési szabályzata dékáni utasítások.

  

Budapest, 2009. április 27.

 

                                                                       Dr. Vajta László

                                                                              dékán

 

A.   Függelék

Az Irányító Testület jogai, kötelességei és feladatai

a)    Véleményezi a Tudásközpont szervezeti és működési szabályzatát, melyet a VIK Kari Tanácsa hagy jóvá.

b)    Áttekinti és jóváhagyja a Tudásközpont kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiáját.

c)    Áttekinti és jóváhagyja a Tudásközpont kutatás-fejlesztési projektjeit.

d)    Áttekinti és jóváhagyja a Tudásközpont feladatai végrehajtásában tevékenykedő egyetemi és ipari partnerek együttműködésének módszereit és eljárásait az eredmények létrehozásában, a közös szellemi tulajdon kezelésében és hasznosításában, valamint a tudományos eredmények publikációjában és kommunikációjában.

e)    Rendszeresen – különösen az NKTH-KPI felé történő beszámolás előtt – áttekinti és jóváhagyja a Tudásközpont szakmai és pénzügyi beszámolóját.

f)      Előterjesztés alapján dönt a Támogatási szerződés és a Konzorciumi megállapodás bármilyen módosításának előkészítéséről, illetve végrehajtásának kezdeményezéséről.

g)    Javaslatot tesz a VIK dékánjának a BME (IT)2 igazgatójának megbízására, felmentésére, bérezésére és jutalmazására.

h)    Véleményezi az igazgatóhelyetteseket a kinevezés előtt.

i)       Az Irányító Testület üléseinek előkészítését és szervezését a Tudásközpont igazgatója végzi.

j)      Az Irányító Testület határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. Ha ez nem teljesül, akkor a Testület elnöke egy héten belül változatlan napirenddel írásban újra összehívja. Ekkor a Testület a megjelent tagok számától függetlenül határozatképesnek minősül.

k)    A Testület döntéseit egyszerű többséggel hozza. Minden testületi tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Testület üléseiről és határozatairól emlékeztetőt kell készíteni és azt 15 napon belül a tagoknak meg kell küldeni.

l)       A Testület személyi ügyekben titkos szavazással, más ügyekben nyílt szavazással határoz. Nyílt szavazást igénylő döntéshez titkos szavazás elrendeléséhez a Testület több mint felének támogatása szükséges.

m) A Testület ügyrendjét a jelen SzMSz keretei között maga határozza meg. Az ügyrendet az SzMSz-hez csatolni kell.

 

 B.   Függelék

A Tudományos Tanács feladatai:

a)    Véleményezi a Tudásközpont kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiáját, valamint a kutatás-fejlesztési projekteket, és elősegíti annak megvalósítását.

b)    Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a projektek tudományos eredményeit, publikációját.

c)    Áttekinti és véleményezi a Tudásközpont szakmai beszámolóit.

d)    A Tudományos Tanács üléseinek előkészítését és szervezését a Tudásközpont tudományos igazgatóhelyettese végzi. A Tanács az ügyrendjét maga határozza meg.

 C.   Függelék

Az igazgató joga, kötelessége és feladatai:

a)    Az igazgató a Tudásközpont első számú vezetője és önálló törvényes képviselője. Az igazgató felelős a Tudásközpontban folyó szakmai, tudományos, innovációs tevékenységért, annak összehangolásáért és ellenőrzéséért, a közreműködő egyetemi szervezeti egységekkel és az ipari konzorciumi tagokkal való hatékony együttműködés megszervezéséért és működtetéséért.

b)    Gondoskodik a Tudásközpont kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításáról és továbbfejlesztéséről.

c)    Irányítja a Tudásközpont igazgatóhelyetteseinek, projektiroda-vezetőjének és titkárságvezetőjének a munkáját.

d)    Gyakorolja a munkairányítói jogokat a Tudásközpont alkalmazottai és foglalkoztatottjai esetében.

e)    Gondoskodik a Tudásközpont anyagi és pénzügyi eszközeinek gazdaságos és jogszerű felhasználásáról, és felelős a Tudásközpont kezelésében lévő vagyontárgyak védelméért.

f)      Képviseli a Tudásközpontot egyetemi és kari szervezetekben, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál és a MAG Zrt-nél, továbbá a hazai és nemzetközi együttműködésekben, kapcsolatokban.

g)    Előkészíti, illetve elkészítteti a Tudásközpont szakmai és pénzügyi beszámolóit, gondoskodik a beszámolók előterjesztéséről.

h)    Gondoskodik a Tudásközpontra vonatkozó jogszabályok, egyetemi szabályozások, valamint a Támogatási szerződés és a Konzorciumi megállapodás előírásainak betartásáról.

i)       Az Irányító Testület véleményének mérlegelésével megbízza a Tudásközpont igazgatóhelyetteseit.

j)      Feladatait és hatáskörét megoszthatja az igazgatóhelyettesekkel. Tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörű helyettesítőjét az igazgatóhelyettesek közül írásban jelöli ki.

k)    Használhatja a „BME (IT)2 igazgatója” megnevezést.

A fejlesztési és szolgáltatási igazgatóhelyettes joga, kötelessége és feladatai:

a)      Részvétel a Tudásközpont kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításában és továbbfejlesztésében.

b)    A Tudásközpont alkalmazásfejlesztési projektjeinek kialakítása az ipari konzorciumi tagokkal együttműködve, a konkrét termék és szolgáltatás orientáltság biztosításával. A teljes projektterv elkészítése, megvalósításának irányítása, felügyelete.

c)    A projektigazgatók (Alkalmazásfejlesztési projektcsoport vezetők) munkájának irányítása, ellenőrzése.

d)   Szakmai kapcsolattartás a Tudásközponttal együttműködő egyetemi szervezeti egységekkel és az ipari partnerekkel. A teljesítések értékelése, átvétele, ellenőrzése, és beépítése, beépíttetése a Tudásközpont feladatai komplex teljesítésébe.

e)   A Tudásközpont működéséhez kapcsolódó gazdasági és pénzügyi tevékenység irányítása, felügyelete, kapcsolattartás a könyvvizsgálóval. A Tudásközpont pénzügy-kezelési eljárási szabályzatának kialakítása, a végrehajtás ellenőrzése.

f)     A Tudásközpont szakmai és pénzügyi beszámolóinak, elszámolásainak előkészítése, az ipari konzorciumi partnerek, valamint a közreműködő egyetemi szervezeti egységek vonatkozó részbeszámolóinak ellenőrzése és beépítése a Tudásközpont komplex beszámolóiba.

g)   A Tudásközpont ügyrendjének betartása és betartatása.

h)   A vezetése alá tartozó munkatársak feladatainak meghatározása, a teljesítések ellenőrzése, a munkatársak tevékenységének minősítése.

i)      A saját kutatás-fejlesztési eredményeiről publikációk készítése, előadások tartása konferenciákon.

j)     Használhatja a „BME (IT)2 fejlesztési és szolgáltatási igazgatóhelyettese” megnevezést.

A tudományos igazgatóhelyettes joga, kötelessége és feladatai:

a)    Részvétel a Tudásközpont kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításában és továbbfejlesztésében.

b)    Részvétel a Tudásközpont alkalmazásfejlesztési projektjeinek kialakításában, az ipari konzorciumi tagokkal együttműködve.

c)    Az alkalmazási projektekhez kötődő tudományos kutatás irányainak kijelölése, a tevékenység összefogása, a kutatási eredmények szellemi tulajdonvédelme.

d)   A védett kutatási eredmények hasznosítása elveinek és eljárásának kialakítása, a hasznosítás szakmai felügyelete, az Egyetem Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzatában foglaltakkal összhangban, és a végrehajtás ellenőrzése.

e)   Az ipari partnerekkel kötendő hasznosítási szerződés, valamint a szabadalmasokkal, szellemi tulajdonosokkal kötendő szerződések kialakítása.

f)      Az alkalmazásfejlesztési projektekben folyó kutatás-fejlesztés irányítása, a munka eredményeinek nyilvántartása, a tudományos eredményekhez köthető indikátorok monitorozása, a tudományos publikációk ösztönzése és elősegítése, a védett vagy védeni szándékozott szellemi alkotásokkal kapcsolatos titokvédelmi előírásokra és harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak figyelembe vételével.

g)    A Tudásközpont hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatainak kialakítása, felügyelete.

h)    A Tudományos Tanács üléseinek előkészítése, az előterjesztések összeállítása, kiküldése. A Tanács javaslatainak érvényesítése a Tudásközpont munkájában.

i)       A vezetése alá tartozó munkatársak feladatainak meghatározása, a teljesítések ellenőrzése, a munkatársak tevékenységének minősítése.

j)      A Tudásközpont ügyrendjének betartása és betartatása

k)    A kutatás-fejlesztési eredményeiről publikációk készítése, előadások tartása konferenciákon.

l)       Használhatja a „BME (IT)2 tudományos igazgatóhelyettese” megnevezést.

Az innovációs és marketing igazgatóhelyettes joga, kötelessége és feladatai:

a)    Részvétel a Tudásközpont kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításában és továbbfejlesztésében.

b)    Részvétel a Tudásközpont alkalmazásfejlesztési projektjeinek kialakításában, az ipari konzorciumi tagokkal együttműködve.

c)    Az Egyetem Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzata alapján az eredmények hasznosításának, a hasznosítási szerződések megkötésének elősegítése, együttműködésben a tudományos igazgatóhelyettessel. A hasznosítás menetének ellenőrzése, a hasznosításból az Egyetemnek járó ellenérték kiszámítása módjának és beérkezésének nyomon követése, ellenőrzése.

d)    Az innovációhoz köthető indikátorok monitorozása, a tudományos eredmények hasznosításának ösztönzése és elősegítése.

e)    A Tudásközpont eredményeinek spin-off vállalkozásokként való hasznosítása módszereinek és eljárásrendjének kialakítása az Egyetem Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzatában foglaltakkal összhangban. Az un. egyetemi spin-off vállalkozások létrehozásának elősegítése.

f)      A Tudásközpont hazai és nemzetközi innovációs kapcsolatainak kialakítása, felügyelete.

g)    A vezetése alá tartozó munkatársak feladatainak meghatározása, a teljesítések ellenőrzése, a munkatársak tevékenységének minősítése.

h)    A Tudásközpont ügyrendjének betartása és betartatása

i)       Az innovációs módszerekről, eljárásokról és eredményekről publikációk készítése, előadások tartása konferenciákon.

j)      Használhatja a „BME (IT)2 innovációs és marketing igazgatóhelyettese” megnevezést.

A projektigazgatók (alkalmazásfejlesztési projektcsoport vezetők) joga, kötelessége és feladatai:

a)    Részvétel a Tudásközpont kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításában és továbbfejlesztésében.

b)    A fejlesztési és szolgáltatási igazgatóhelyettes vezetésével a Tudásközpont alkalmazásfejlesztési projektjeinek kialakítása az ipari konzorciumi tagokkal együttműködve, a konkrét termék és szolgáltatás orientáltság biztosításával. A konkrét alkalmazásfejlesztési projektterv elkészítése, megvalósításának irányítása, felügyelete. A projektek szakmai és szervezési-vezetési irányítása, felügyelete.

c)    Szakmai kapcsolattartás a Tudásközponttal együttműködő egyetemi szervezeti egységekkel és az ipari partnerekkel.

d)    Részvétel a projektfeladatok teljesítésének értékelésében, átvételében és ellenőrzésében.

e)    A projektcsoporthoz tartozó alkalmazásfejlesztési tevékenységről, az eredményekről szakmai és pénzügyi beszámoló készítése, a kapcsolódó és a munkáról, az eredményekről, valamint a pénzügyekről beszámoló készítése, és beépítése, beépíttetése a Tudásközpont feladatai komplex teljesítésébe és az azokról készülő beszámolóiba.

f)      A Tudásközpont ügyrendjének betartása és betartatása

g)    A vezetése alá tartozó munkatársak feladatainak meghatározása, a teljesítések ellenőrzése, a munkatársak tevékenységének minősítése.

h)    A kutatás-fejlesztési eredményekről publikációk készítése, előadások tartása konferenciákon.

A titkárságvezető joga, kötelessége és feladatai:

a)    A Tudásközpont iratkezelési szabályzatának kidolgozása, a szabályzat betartása és betartatása.

b)    A Tudásközpont ügyrendjének kidolgozása.

c)    Részvétel a Tudásközpont pénzügyi szabályzatának kidolgozásában. A pénzügyi gazdasági nyilvántartás vezetése, a Támogatási szerződés előírásai szerinti pénzügyi beszámoló összeállítása. A házipénztár egyetemi előírások szerinti működtetésének felügyelete.

d)    A Tudásközpont vagyonleltározási rendjének felügyelete.

e)    Az egyetemi munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásának felügyelete.

f)      A Tudásközpont személyi és munkaügyi nyilvántartásának kialakítása. A munkaköri leírások naprakészen tartása.

g)    A Tudásközpont ügyrendjének betartása és betartatása

h)    A munkarend és a szabadságolások nyilvántartásának felügyelete.

i)       A Tudásközpont által használt épületrész általános rendben és tisztántartásának felügyelete.

j)      Egyéb titkársági feladatok ellátásának felügyelete.

A projektiroda vezetőjének joga, kötelessége és feladatai:

a)    Nyilvántartja a Tudásközpont kutatási programjait, alkalmazásfejlesztési projektjeit. Ellenőrzi azok projekttervek szerinti előrehaladását, és erről rendszeresen tájékoztatást ad a menedzsmentnek.

b)    Részt vesz az évközi és év végi szakmai, pénzügyi jelentések előkészítésében, ellenőrzi azok tartalmát és formáját.

c)    Előkészíti az év végi szakmai és pénzügyi jelentés szerződésnek megfelelő elkészítését.

d)    Támogatást nyújt a menedzsment számára a tudásközpont pályázatok elkészítésében, ellenőrzi a pályázati kiírásnak való formális megfelelést.

e)    Felkészíti, és támogatást nyújt a konzorciumi tagok számára a jelentések elkészítésében, az auditálások begyűjtésével és megfelelőségének ellenőrzésével segítséget ad a menedzsment számára.

f)      Kapcsolatot tart az NKTH és a MAG Zrt. által kijelölt koordinátorral. 

 

D.   Függelék

 

A BME (IT2) szervezetei a Menedzsment és a Titkárság.

A Menedzsment feladata:

a)    A Menedzsment tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a titkárságvezető és a projektiroda vezetője.

b)    Előkészíti az igazgató döntéseit, segíti és támogatja az igazgató tevékenységét.

c)    Felügyeli, és folyamatosan értékeli a Tudásközpont szakmai, innovációs és szervezési-vezetési tevékenységét.

d)    Előkészíti és megtárgyalja a Tudásközpont működését meghatározó, illetve szabályozó dokumentumokat, a tevékenységről készített szakmai, pénzügyi beszámolókat, jelentéseket.

e)    Előkészíti és folyamatosan nyomon követi a kutatási és alkalmazási projektekben folyó szakmai, tudományos és innovációs tevékenységet. Megtárgyalja a projektekben folyó kutató-fejlesztő, tudományos, innovációs tevékenységről készült szakmai és pénzügyi beszámolókat. Ezekre az ülésekre meghívja a projektigazgatókat és projektvezetőket.

f)      Hetente, meghatározott időpontban ülésezik.

A Titkárság feladata:

a)    A Titkárság feladatainak maradéktalan ellátásáért a Titkárságvezető felel, munkáját adminisztratív és pénzügyi asszisztens segíti.

b)    A Titkárság látja el a Tudásközpont adminisztratív, irat- és dokumentum-kezelési és nyilvántartási, pénzügyi, munkaügyi, tűz- és munkavédelmi, valamint vagyonleltározási feladatait.

c)    A Titkárság végzi az Irányító Testület, a Tudományos Tanács és a Menedzsment üléseinek időpont-egyeztetését, előkészítését, és lebonyolítását, valamint az ülések jegyzőkönyvezését.